ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Εδώ και πολλά χρόνια, χρησιμοποιούμε το σύστημα αξιολόγησης για όλους τους εργαζομένους, επειδή γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία για την επαγγελματική τους ανέλιξη. Η τακτική αξιολόγηση είναι ένα από τα πολλά μέρη της πολιτικής μας παροχής κινήτρων και επιτρέπει τη διαπίστωση του δυναμικού εξέλιξης του κάθε εργαζομένου και παρέχει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή της μετέπειτα πορείας του καθενός.

Όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στο επαγγελματικό χώρο, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το σύστημα της περιοδικής αξιολόγησης των εργαζομένων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη διαχείριση του προσωπικού της εταιρίας. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής αυτού του συστήματος καθορίζουμε στόχους που είναι αναγκαίο να είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι. Χάρη σε αυτό, κάθε εργαζόμενος γνωρίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις του καθώς και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ώστε οι ενέργειες του στο παρόν να είναι αποτελεσματικές για το μέλλον. Κάνουμε μια συνοπτική περιγραφή των επιτευγμάτων κάθε ενός εργαζομένου, με τρόπο επικοινωνιακό και παρακινητικό.

Η διενέργεια ενός τέτοιου συστήματος αξιολόγησης έχει σημαντική, οργανωτική επίδραση για εμάς. Μας επιτρέπει να αποκτούμε μια θεώρηση των ανθρωπίνων πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας με το να αξιολογούμε τη γνώση, τις δεξιοτεχνίες και τη δουλειά κάθε εργαζομένου. Επιτρέπει επίσης τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης, όπως είναι τα διάφορα μονοπάτια επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Επιδίωξη μας αποτελεί επίσης να καθιστούμε αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν λιγότερο στρεσογόνα και επεμβατική, έτσι ώστε οι εργαζόμενοί μας να μη χρειάζεται να ανησυχούν για το αν θα χάσουν τη θέση εργασίας τους, αλλά απλώς θα γίνονται αποδέκτες μιας βάσης για περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη.